Regulamin sklepu internetowego Sklepeo.com

 

§1. Definicje

1.       Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklepeo.com

2.       Regulamin – Niniejszy dokument (regulamin) określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym sprzedaży towarów i produktów przez Sklep, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących

3.       Sprzedawca – Olgierd Witkowski, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Józefosławiu przy ul. Sekwojowej 4, zarejestrowaną i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5211325026, Regon: 012228478.

4.       Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.       Kupujący – Konsument lub inna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

6.       Klient – Kupujący dokonujący zakupów w Sklepie i posiadający aktywne konto poczty elektronicznej.

7.       Konto Klienta – funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne, chronione hasłem Konto.

8.       Profil Klienta – funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną) gromadząca i przechowująca w bazie danych, dane z Kont Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, wglądu w historię zamówień czy dane dotyczące rozliczeń.

9.       Zamówienie – podstawowa usługa Sklepu świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia złożenie za pośrednictwem Sklepu, jednoznacznego oświadczenia woli Kupującego zmierzającego do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą oraz określa jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów, formę i sposób dostawy, formę płatności oraz dane Klienta.

10.   Towar – Towary i/lub Produkty wchodzące w skład konkretnego Zamówienia.

11.   Koszyk – funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może zgrupować wybrane towary i/lub produkty oferowane w Sklepie, w celu ich zakupu poprzez stworzenie zamówienia.

12.   Dni Robocze - od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

13.   Czas Realizacji Zamówienia – czas w jakim Sklep skompletuje zamówienie i na podstawie wybranej przez Klienta formy dostawy, przekaże odpowiedniemu przewoźnikowi, w celu dostarczenia do Klienta.

§2. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku.

2.       Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie www.sklepeo.com.

3.       Regulamin został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zmianami tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123.) oraz  w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zmianami tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 134.).

4.       Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.

5.       Sklep prowadzi sprzedaż towarów i produktów za pośrednictwem sieci Internet, świadcząc jednocześnie usługi droga elektroniczną.

6.       Kupującego obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7.       Kupującego obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym, dyskryminującym, nawołujących do agresji lub nienawiści.

8.       Kupującemu nie wolno korzystać ze Sklepu w sposób:

a.       zaburzający funkcjonowanie Sklepu,

b.      utrudniający innym Kupującym korzystanie ze Sklepu.

9.       Każde Zamówienie składane w Sklepie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

10.   Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

11.   W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

12.   Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

13.   Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

14.   Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających zapisy Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowanej na adres elektroniczny Sprzedawcy bok@sklepeo.com.

15.   Sprzedawca może wprowadzać zmiany w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy (zakupu).

§3. Kontakt ze Sprzedawcą

1.       Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest  za pośrednictwem:

a.       poczty elektronicznej pod adresem elektronicznym: bok@sklepeo.com

b.      telefonu, w przypadku przerw technicznych serwisu internetowego lub innych problemów w obsłudze Sklepu pod numerem +48 501 048 403

c.       pisemnie na adres do korespondencji Olgierd Witkowski, ul. Krymska 3 m 34, 02-759 Warszawa

2.       Dane do przelewu

Olgierd Witkowski

mBank SA. nr konta

35 1140 2004 0000 3702 8070 6720

§4. Wymagania techniczne

1.       Do prawidłowego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonowania potrzebne jest:

a.       Urządzenie z dostępem do Internetu

b.      Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz cookies.

c.       Aktywne konto poczty elektronicznej Kupującego

§5. Rodzaje, zakres i warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

5.1. Ceny

1.       Ceny towarów i produktów oferowanych w Sklepie są cenami brutto (czyli zawierającymi w sobie podatek VAT).

2.       Całkowita cena zamówienia składa się z ceny za towary i produkty oraz koszt dostawy – o ile taki ma zastosowanie w danym zamówieniu oraz ew. opłat celnych – o ile takie mają zastosowanie przy realizacji danego Zamówienia ze względu na adres dostawy.

3.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Towarów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów, w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

5.2. Zakupy w Sklepie

1.       Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć swoje Konto Klienta. W tym celu Kupujący powinien wypełnić formularz, podając swoje dane, w tym miedzy innymi: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej itp.

2.       Kupujący może dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym Zamówieniu (miedzy innymi takich danych jak: imię, nazwisko, adres doręczenia zamówienia, adres poczty elektronicznej itp.).

3.       Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych i aktualnych danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

4.       W celu złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Towaru Kupujący zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

a.       Wyszukać i wybrane Towary dodać do Koszyka, poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b.      przejść do realizacji zamówienia poprzez naciśniecie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” lub kontynuować wyszukiwanie i wybór Towaru poprzez naciśniecie przycisku „Kontynuuj zakupy”,

c.       przejść do widoku Koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „Koszyk”,

d.      zapoznać się z zawartością Koszyka, ew. dokonać niezbędnych korekt,

e.      przejść do realizacji zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”, a następnie:

                                                   i.      zarejestrować się tj. założyć swoje Konto Klienta poprzez wypełnienie formularza lub

                                                 ii.      zalogować się na posiadane już swoje Konto Klienta lub

                                                iii.      kontynuować realizację zamówienia jako Gość poprzez wypełnienie niezbędnych pól formularza,

f.        złożyć stosowne oświadczenia poprzez zapoznanie się z ich treścią i zaznaczenie odpowiednich pól wyboru,

g.       wybrać lub podać niezbędne dane adresowe do realizacji zamówienia,

h.      wybrać sposób i koszt dostawy,

i.         wybrać sposób płatności,

j.        sprawdzić poprawność podanych danych,

k.       potwierdzić treść zamówienia, zapoznanie się z warunkami świadczenia usług przez Sprzedawcę (w tym Regulaminu) oraz potwierdzić dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru i naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5.       Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

6.       Zamówienie zostaje złożone do realizacji w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego warunków świadczenia usług przez Sprzedawcę (w tym Regulaminu).

7.       Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8.       Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawidłowe dane osobowe lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o swoich wątpliwościach. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po nawiązaniu kontaktu przez Klienta.

9.       Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

10.   Klient akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

5.3. Sposoby Płatności

1.       Za złożone zamówienie Klient może zapłacić, przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy

Dane do Przelewu:

Olgierd Witkowski

mBank SA.

35 1140 2004 0000 3702 8070 6720

2.       Klient powinien zapłacić za zamówienia w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia, gdyż dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia.

3.       Sprzedawca zarezerwuje Towar na czas 5 Dni Roboczych w oczekiwaniu na wpłatę. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Sprzedawca poinformuje Klienta o nieotrzymaniu środków i tym samym zakończeniu umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

4.      Zamówienie zostaje uznane jako opłacone w chwili gdy środki finansowe zasilą konto bankowe Sprzedawcy.

5.4. Dostawa Towaru – Realizacja Zamówienia

1.       Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad.

2.       Po złożeniu zamówienia do Klienta wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia na podany adres poczty elektronicznej.

3.       Sprzedawca przystąpi do skompletowania Towarów w ciągu najbliższego Dnia Roboczego, a Czas Realizacji Zamówienia powinien nastąpić w ciągu najbliższego Dnia Roboczego, po wpłynięciu środków finansowych za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy

4.       Czas Realizacji Zamówienia Towarów przedstawionych w sekcji „Na Zamówienie” wskazany jest w Sklepie.

5.       W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient wybrał i zakupił towary lub produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie przypadającym dla Czasu Realizacji Zamówienia Towaru o najdłuższym terminie realizacji.

6.       Towar, na podstawie wybranej przez Klienta formy dostawy, może być dostarczony do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7.       Jeśli przedmiotem zamówienia jest produkt elektroniczny, jego dostawa następuje zawsze w postaci elektronicznej (np. wiadomości e-mail, link do pliku do pobrania itp.). W takim wypadku Klient otrzyma instrukcję pobrania Towaru w postaci elektronicznej wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu.

8.       Koszt dostawy ponosi Klient. Dostawa produktu elektronicznego jest zawsze bezpłatna.

9.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy różny od deklarowanego przez Pocztę Polską. 

10.   W szczególnych przypadkach i na podstawie osobnych porozumień, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, Klient może odebrać Towar osobiście w uzgodnionym ze Sprzedawcą czasie i miejscu.

5.5. Prawo odstąpienia od umowy

1.       Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo z zastrzeżeniem treści następnego punktu 2, odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów albo od chwili zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

2.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą nie przysługuje Klientowi w sytuacji gdy:

a.       Towarem jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,

b.      Towarem jest rzecz ulegająca zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c.       Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d.      Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,

e.      Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f.        Towarem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

4.       Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a.       W którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru.

b.      Zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

5.       Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 punkt 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może (ale nie musi) skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy podanego poniżej w § 5 ustęp 5.6. punkt 1 niniejszego Regulaminu.

6.       Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

5.6. Prawo odstąpienia od umowy – Wzór Formularza odstąpienia od umowy

1.       Konsument może ale nie musi skorzystać z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

Data ............................................

 

Olgierd Witkowski

ul. Krymska 3 m 34

02-759 Warszawa

 

adres e-mail: bok@sklepeo.com

 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/ informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących towarów lub produktów(*):

o świadczenie następującej usługi(*):

o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .......................................................................

 

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): .........................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ............................................................................................

 

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić

 

5.7. Skutki odstąpienia od umowy

1.       W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.       Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Krymska 3 m 34, 02-759 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.       Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.       Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

§6. Reklamacje

1.       Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

2.       W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

3.       Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a.       Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b.      Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c.       Żądać wymiany towarów lub produktów na wolne od wad

d.      Żądać usunięcia wady

4.       Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5.       Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej wskazany w § 3 punkt 1 Regulaminu.

6.       Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Krymska 3 m 34, 02-759 Warszawa.

7.       Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

8.       Reklamacje dotyczące działania Sklepu lub związane z jego funkcjonowaniem, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: bok@sklepeo.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, ew. adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.       Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sprzedawca poinformuje Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na adres poczty elektronicznej składającego reklamację.

§7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.       W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a.       Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

b.      Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

c.       Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika praw Konsumentów.

d.      Internetowej platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami, a Sprzedawcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§8. Konto Klienta – Profil Klienta – Dane Osobowe

1.       Założenie Konta Klienta przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne.

2.       W celu założenia Konta Klienta należy się zarejestrować poprzez wypełnienie w Sklepie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

3.       Kupującemu nie wolno podawać w Sklepie nieprawdziwych danych osobowych, a w szczególności nieprawdziwych danych kontaktowych.

4.       Kupujący może złożyć Zamówienie bez konieczności założenia Konta Klienta w Sklepie.

5.       W momencie założenia Konta Klienta zawierana jest umowa na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w zakresie prowadzenia Konta Klienta i jego Profilu Klienta.

6.       Kupujący może logować się do Konta Klienta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Sprzedawca nigdy nie ma wglądu w hasło.

7.       Konto Klienta pozwala Kupującemu na samodzielne edytowanie danych Kupującego, przegląd historii Profilu Klienta (zamówień) oraz sprawdzanie statusu Zamówień.

8.       Kupujący może w każdej chwili i bezpłatnie zrezygnować z Konta Klienta w Sklepie. W tym celu:

a.       Kupujący może wysłać swoją rezygnację na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: bok@sklepeo.com, czego skutkiem będzie usunięcie Konta Klienta w terminie 1 Dnia Roboczego oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta Klienta i jego Profilu Klienta.

b.      Kupujący nie może usunąć swojego Konta Klienta, korzystając z odpowiedniej funkcji Sklepu.

9.       Sprzedawca może wstrzymać się z usunięciem Konta Klienta jedynie w sytuacji gdy istnieje spór prawny pomiędzy Sprzedawcą a Klientem i jedynie do 1 Dnia Roboczego od czasu rozstrzygnięcia tego sporu.

10.   Sprzedawca może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta Klienta i jego Profilu Klienta, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

11.   W Profilu Klienta Kupujący zamieszcza dane adresowe (adres pocztowy) umożliwiające dostarczenie przesyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podany adres pocztowy.

12.   Administratorem danych osobowych Kupujących w Sklepie jest Sprzedawca

13.   W celu zapewnienia Kupującemu bezpieczeństwa przekazanych danych, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

14.   Dane osobowe Kupujących przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności i Ochrony Danych Osobowych.

§9. Postanowienia końcowe

1.   W przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z prawa do zmiany treści Regulaminu (§ 2 punkt 15) Kupujący posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o zmianie treści Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8. punkt 8.

2.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.