Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych w związku z General Data Protection Regulation (anglojęzyczny skrót to GDPR), czyli Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrót)

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

Dlatego też, przedstawiamy Państwu nasze procedury i informacje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie śledzące w związku z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu www.sklepeo.com .

Administrator

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Olgierd Witkowski prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Józefosławiu przy ul. Sekwojowej 4, kod pocztowy 05-500 (zwany dalej Administratorem).

Dostęp do informacji

W sprawach związanych z uzyskaniem informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz ich ochroną, mogą się Państwo z nami skontaktować pod ww. adresem Administratora lub pod adresem poczty elektronicznej bok@sklepeo.com .

Dane Osobowe

Wg. RODO - to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W przypadku naszego Sklepu takimi danymi osobowymi są praktycznie wszystkie dane, które Państwo nam przekazują podczas przeglądania stron Sklepu i korzystania z naszych usług np. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres pocztowy czy też Państwa elektroniczny adres IP.

Cel pozyskania i przetwarzania danych osobowych

Do podstawowych celów w jakich pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe należą:

1.       Zawarcie i wykonanie umów, w tym kontaktowanie się z Państwem w związku z ich przygotowaniem i realizacją (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. B).

2.       Rozpatrywanie skarg i reklamacji (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. C).

3.       Archiwizowanie dokumentacji, tj. np. umów i dokumentów rozliczeniowych (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. C).

4.       Prowadzenie statystyk (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. F). W szczególności prawnie uzasadniony cel, taki jak: posiadanie i przetwarzanie informacji o statystykach prowadzonych działań pozwalający na usprawnienie naszej działalności.

5.       Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług zarówno bez wykorzystania jak i z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. F oraz RODO art. 6 ust. 1 lit. A). W szczególności prawnie uzasadniony cel, taki jak: prowadzenie działań marketingowych promujących własną działalność.

6.       Obsługa kierowanych do nas zgłoszeń z wykorzystaniem formularza kontaktowego, jak i innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. F). W szczególności prawnie uzasadniony cel, taki jak: udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

7.       Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. F, i w myśl punktu 111 preambuły). W szczególności prawnie uzasadniony cel, taki jak: windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

Zatem jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu skorzystania z naszych usług lub zakupu naszych towarów, to zakładamy, że możemy przetwarzać Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania Państwa potrzeb. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie się z Państwem nawet kontaktować, a Państwo nie mogliby skorzystać z naszej oferty.

Sposób pozyskania danych

Wszelkie Państwa dane osobowe pozyskujemy od Państwa. Nie kupujemy jakichkolwiek zewnętrznych baz danych z danymi osobowymi. Wyjątkiem mogą być informacje pozyskane od podmiotów wspierających nas w prowadzonej działalności, w szczególności prowadzących sklepy z naszymi towarami lub tzw. kontakt „z polecenia”. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym kiedy, od kogo i jakie Państwa dane otrzymaliśmy, przy pierwszym skontaktowaniu się z Państwem, lecz nie później niż w 30 dni od dnia uzyskania tych danych.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe w razie potrzeby mogą być przekazywane innym podmiotom (dalej Partnerom), które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas, jako Administratorze, obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, itp.)

 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności prowadzącym nasze sklepy czy też dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.

Zapewniamy, że nie przekazujemy nikomu jakichkolwiek Państwa danych osobowych w jakichkolwiek celach nie związanych bezpośrednio ze skorzystaniem z naszych usług lub z zakupem naszych towarów. Wyjątkiem mogą być jedynie firmy windykacyjne w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń czy ich egzekucji, jak również wszystkie podmioty uprawnione na mocy osobnych przepisów prawa.

Informujemy jednocześnie, iż będziemy przetwarzać Państwa dane do własnych celów marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel Administratora.

Cookies i podobne technologie śledzące

Jak podaje Wikipedia Cookies – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zatem cookies to mały fragment tekstu, wysyłany przez serwis internetowy który przeglądamy i zapisywany w przeglądarce na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Strona naszego Sklepu wykorzystuje cookies, by zapewnić wygodę naszym Klientom przy przeglądaniu strony Sklepu, a przy okazji korzystać z narzędzi analitycznych, marketingowych oraz funkcji społecznościowych.

W wyniku korzystania przez nas z usług i narzędzi analitycznych i marketingowych naszych Partnerów tj. firm takich jak Google, WordPress, Facebook, PrestaShop, Onet, Oracle czy innych firm związanych m.in. ze statystykami w ruchu internetowym, Państwa elektroniczne dane osobowe (np. adres IP) są zapisywane w cookies lub podobnych technologiach (np. local storage). Narzędzia te zbierają anonimowe dane na temat odwiedzanych stron i podstron www, czasu ich otwarcia czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.

Dla przykładu, w naszym Sklepie m.in. mogą być wykorzystywane:

 • cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics – analiza i statystyka.

 • cookies firmy Google dotyczące usługi Google AdWords – reklama i marketing.

 • cookies firmy Facebook dotyczące usług marketingowych Pixela Facebooka – marketing.

 • tzw. cookies własne i niezbędne, w celu komfortowego korzystania z naszej strony www.sklepeo.com, np. do  określenia i zapamiętania czy są już Państwo zalogowani, czy też nie.

Zbierane przez automaty informacje z cookies są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby.

Nasi Partnerzy gromadzą na swoich serwerach dane pozyskane z cookies w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Nasi Partnerzy mogą również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będą zobowiązani to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu naszych Partnerów. Dane te nie są nigdy łączone z daną osobą i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W większości przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie cookies. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, mogą Państwo zablokować taką możliwość, odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacja jak zablokować cookies powinna być opisana w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej. Nie mniej jednak informujemy, że w przypadku zablokowania naszych cookies, nie możemy zapewnić Państwu prawidłowego i poprawnego działania Sklepu www.sklepeo.com.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Zgodnie z RODO przysługują Państwu opisane poniżej uprawnienia wobec przekazanych nam swoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i naszych Partnerów. Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • przeniesienia swoich danych osobowych (o ile jest to technicznie możliwe),

 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Należy jednak pamiętać, iż Administratorzy nie mogą usunąć Państwa danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlegają Administratorzy, jak również do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. roszczeń.

W celu realizacji Państwa uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem lub Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych osobowych - zgoda

Wg. RODO „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zwracamy jednak uwagę, że podanie pewnych danych osobowych jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji umów (np. dane do rachunku czy adres dostawy towaru), czyli w celu złożenia Zamówienia, założenia Konta Klienta, odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji czy też skontaktowania się z nami, w pozostałym zakresie podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Zakładamy, że jeśli zwracają się Państwo do nas, to automatycznie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych swoich danych osobowych jedynie w celu otrzymania oferty, złożenia zamówienia czy też przygotowania i zawarcia umów, a nie w innych celach (np. marketingowych).

Gdy jesteśmy zainteresowani przetwarzaniem Państwa danych osobowych np. w celach marketingowych, to prosimy Państwa o udzielenie nam zgody na ich przetwarzanie w danym konkretnym celu. Wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne.

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych (w jakimkolwiek celu) to mogą Państwo w każdej chwili taką zgodę wycofać – w tym celu prosimy o kontakt z Administratorem.

Informujemy jednocześnie, iż będziemy przetwarzać Państwa dane we własnych celach, analizach statystycznych i marketingowych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes jako Administratora.

Zasada rozliczalności

Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów prawa i musimy być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).

Dlatego też dane osobowe muszą być i są:

 • przechowywane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność.

 • zbierane i przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,

 • zbierane w konkretnych celach, ograniczone do niezbędnych informacji potrzebnych do osiągnięcia tego celu,

 • prawidłowe, a w razie potrzeby uaktualniane,

 • przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne.

Do celów historycznych lub statystycznych dane osobowe możemy przechowywać dłużej niż to niezbędne, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony tych danych, a przede wszystkim ochrony praw osób, których te dane dotyczą.

Innymi słowy gwarantujemy Państwu, że dołożymy wszelkich starań aby zachować poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych i informacji. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Czas przechowywania danych osobowych

Jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez okresy wskazane w odrębnych przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy, w tym zachowania wyżej opisanej zasady rozliczalności.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Np. dokumenty rozliczeniowe (faktura, rachunek, itp.) z Państwa danymi będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Państwa dane osobowe do celów marketingowych będą przetwarzane:

 • w przypadku ich przetwarzania na podstawie zgody – do czasu jej wycofania,

 • w przypadku ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Istnieje możliwość, że na podstawie odrębnych przepisów prawa Państwa dane będą musiały być przechowywane dłużej.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Jednocześnie przypominamy, że w ramach wykonywanych czynności korzystamy z cookies (statystyki, marketing, analizy, reklamy) w ten sposób, że analizowany jest ruch na naszych stronach (statystyki) jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

W wyniku korzystania z usług firm związanych m.in. ze statystykami w ruchu internetowym, Państwa dane osobowe takie jak np. adres IP, mogą być rejestrowane i zapisywane w oprogramowaniu instalowanym przez te firmy również na naszych stronach internetowych. Zapewniamy jednak, że nie przekazujemy tego rodzaju firmom jakichkolwiek innych Państwa danych osobowych.

Prawo do zmian

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne naszego funkcjonowania.

O takiej zmianie osoby posiadający Konto Klienta w Sklepie zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W przypadku braku akceptacji nowej treści Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 6 punkt 8 Regulaminu Sklepu www.sklepeo.com.